انجام یک دوره 8 ماهه کارآموزی در رشته آبهای زیرزمینی در B.R.G.M پاریس فرانسه

انجام یک دوره 8 ماهه کارآموزی در رشته آبهای زیرزمینی در B.R.G.M پاریس فرانسهانجام یک دوره 8 ماهه کارآموزی در رشته آبهای زیرزمینی در B.R.G.M پاریس فرانسهانجام یک دوره 8 ماهه کارآموزی در رشته آبهای زیرزمینی در B.R.G.M پاریس فرانسه