شرکت در یک دوره 8 ماهه آموزشی در رشته آبهای زیرزمینی بنگاه مستقل آبیاری تهران

شرکت در یک دوره 8 ماهه آموزشی در رشته آبهای زیرزمینی بنگاه مستقل آبیاری تهرانشرکت در یک دوره 8 ماهه آموزشی در رشته آبهای زیرزمینی بنگاه مستقل آبیاری تهرانشرکت در یک دوره 8 ماهه آموزشی در رشته آبهای زیرزمینی بنگاه مستقل آبیاری تهران