رئیس بخش آمار و اطلاعات منابع آب کل کشور
ایران
1348 تا 1361