دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت

-         شرکت در یک دوره 8 ماهه آموزشی در رشته آبهای زیرزمینی بنگاه مستقل آبیاری تهران 1338 شمسی

-         انجام یک دوره دوماهه کارآموزی در موسسه ژئوفیزیک (C.G.G) در پاریس فرانسه 1964 میلادی

-         انجام یک دوره 8 ماهه کارآموزی در رشته آبهای زیرزمینی در B.R.G.M پاریس فرانسه 1965 میلادی

-         شرکت در یک دوره مدیریت و سرپرستی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران 1355 شمسی

-         شرکت در یک دوره تکنیک های مدرن در آبهای زیرزمینی شامل مدل آبهای زیرزمینی، استفاده از عکسهای ماهواره ای – کیفیت منابع آب دانشگاه استراسبورگ فرانسه 1977 میلادی

-         شرکت در یک دوره مدیریت منابع آب در شرکت آرلاب فرانسوی نیس فرانسه 1976