شرکت در سمینارها و مجامع علمی

شرکت در سمینارها و مجامع علمی

-         شرکت در سمپوزیوم آبهای زیرزمینی سازمان ملل و ارائه مقاله کیفیت منابع آبهای زیرزمینی ایران (1966 میلادی تهران)

-         شرکت در سمپوزیوم زمین شناسی و آبهای معدنی (گرنوپل – فرانسه 1976 میلادی)

-         شرکت در کنگره آبیاری و زهکشی یونسکو و ارائه مقاله تغذیه مصنوعی (آتن – یونان 1977 میلادی)

-         شرکت در کنگره یونسکو در مورد تهیه نقشه های اطلس منابع آب و خدمات کامپیوتری (بانکوک – تایلند 1977 میلادی)

-         شرکت در سمپوزیوم آلودگی منابع آب و ارائه مقاله (شرکت ملی نفت ایران 1357 شمسی)

-         شرکت در سمپوزیوم زمین شناسی و ارائه مقاله در کیفیت منابع آب (شرکت ملی نفت ایران 1359 شمسی)

-         شرکت در سمپوزیوم بین المللی منابع آب کارستیک (شیراز 1372 شمسی)

-         شرکت و ارائه مقاله در همایش مدیریت منابع و مصارف آب (با تکیه بر توسعه پایدار منطقه البرز مرکزی) معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و مؤسسه آب دانشگاه تهران (آبان 1393 شمسی)

همکاری با موسسات آموزشی

-         تدریس هیدروژئوشیمی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج) 1369 شمسی

-         تدریس زمین شناسی مهندسی به دانشجویان کارشناسی عمران (از سال 1365)

-         استاد مشاور پایان نامه "معرفی یک مدل ریاضی مناسب جهت بررسی روند تغییرات کیفیت آب های زیرزمینی رودخانه تالار" - دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست – آبان ماه 1374شمسی

-         استاد مشاور پایان نامه "مدل سازی ریاضی آبخوان ابهر" – دانشگاه تربیت معلم تهران – دانشکده علوم زمین شناسی – بهمن ماه 1390 شمسی

-         استاد مشاور پایان نامه "آب های زیرزمینی دشت های آبرفتی ابهر – زنجان" – دانشگاه آزاد تهران واحد شمال - 1391 شمسی