سوابق خدمتی در وزارت نیرو – سازمان برنامه

سوابق خدمتی در وزارت نیرو سازمان برنامه (1338 1361)

-         کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک سازمان برنامه و بودجه 1338 تا 1340 شمسی

-         سرپرست پروژه هاي آب هاي زيرزميني در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 1341 تا 1343 شمسی

-         کارشناس مسئول هیدروژئوشیمی اداره کل آب های زیرزمینی ایران 1344 تا 1346 شمسی

-         سرپرست پروژه تلفیق مطالعات و تهیه اطلس هیدروژئولوژی جنوب البرز از گرمسار تا قزوین 1346 تا 1354 شمسی

-         کارشناس منطقه ای حوزه آبریز دریاچه قم و کویر کاشان، گرمسار، سمنان و شاهرود 1354 تا 1358

-         رئیس اداره بررسی های عمومی آبهای زیرزمینی ایران 1355 تا 1358 شمسی

-         رئیس بخش آمار و اطلاعات منابع آب کل کشور 1358 تا 1361