انتشارات

 انتشارات :

-         اولین ستون هیدرواستراتیگرافی جنوب البرز از سازندهای سخت و آبرفت با راهنمائی استاد راهنما پروفسور کاستانی از دانشگاه سوربن فرانسه

-         مطالعات آبهای معدنی ایران جلد اول

-         گزارشات متعدد راجع به آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کشور

-         ارائه یک مقاله در مورد آبهای زیرزمینی ایران در مجله یونسکو محل انتشار بانکوک، تایلند

-         چاپ مقاله در دائره المعارف ENCYCLOPEDIA OF IRANICA – کیفیت منابع آب های زیرزمینی ایران

-         اولین نقشه هیدروشیمی ایران و ارائه آن در سمینار بین المللی منابع آب یونسکو در ایران 1966

-         دستورالعمل مطالعات هیدروژئوشیمی

-         دستورالعمل فرم آماری منابع آب های زیرزمینی

-         اطلس هیدروژئولوژی جنوب البرز – جلد اول – 1348 – با مقیاس 250000/1

-         اطلس هیدروژئولوژی جنوب البرز – جلد دوم – 1349 – با مقیاس 250000/1

-         اطلس هیدروژئولوژی جنوب البرز – جلد سوم – 1350 – با مقیاس 250000/1

-         بررسی هیدروژئوشیمی حوزه آبریز دریای خزر از آستارا تا اترک

-         بررسی هیدروژئوشیمی منطقه قوچان، شیروان و بجنورد

-         بررسی هیدروژئوشیمی منطقه رودخانه کشف رود از مشهد تا سرخس

-         بررسی هیدروژئوشیمی حوزه آبریز دریاچه ارومیه

-         بررسی هیدروژئوشیمی حوزه آبریز دریاچه هامون از جیرفت تا بمپور ایرانشهر

-         بررسی هیدروژئوشیمی مناطق داراب – جهرم

-         بررسی هیدروژئوشیمی منطقه اصفهان

-         نحوه اجرای چاه های گالری دار جهت تامین آب (فلمن) 1384

-         نحوه حفر چاه های مخزنی در بستر رودخانه (شبه فلمن) 1389

-         احیاء و بازسازی چاه های آب (1385)