- سرپرست پروژه هاي آب هاي زيرزميني در حوزه آبریز دریاچه ارومیه
تبریز
1341 تا 1343