کارشناس مسئول هیدروژئوشیمی ایران
ایران
1344 تا 1346