کارشناس منطقه ای حوزه آبریز
دریاچه قم و کویر کاشان، گرمسار، سمنان و شاهرود
1354 تا 1358