سرپرست پروژه تلفیق مطالعات و تهیه اطلس هیدروژئولوژی جنوب البرز
جنوب البرز
1346 تا 1354