رئیس اداره بررسی های عمومی آبهای زیرزمینی ایران
ایران
1355 تا 1358