انجام یک دوره کوتاه مدت کارآموزی در موسسه ژئوفیزیک (C.G.G) در پاریس فرانسه

انجام یک دوره کوتاه مدت کارآموزی در موسسه ژئوفیزیک (C.G.G) در پاریس فرانسهانجام یک دوره کوتاه مدت کارآموزی در موسسه ژئوفیزیک (C.G.G) در پاریس فرانسهانجام یک دوره کوتاه مدت کارآموزی در موسسه ژئوفیزیک (C.G.G) در پاریس فرانسه